Svetlana Jevremović / Profesorka na ITS-u

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, kibernetski smer. Poslediplomske specijalističke studije, smer Internet tehnologije, i magistarske studije, smer Elektronsko poslovanje, završila je takođe na FON-u. Specijalistički rad je bio u oblasti e-obrazovanja, dok je magistarska teza bila posvećena adaptivnom e-obrazovanju za programski jezik Java. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Prilog razvoju modela adaptivnog elektronskog obrazovanja” odbranila je na Univerzitetu Singidunum u Beogradu i stekla zvanje doktor informaatičkih nauka.

Rezultate proistekle iz rada na magistarskoj tezi i doktorskoj disertaciji objavila je u više radova u međunarodnim časopisima sa impakt faktorom, u časopisima nacionalnog značaja, kao i u zbornicima naučnih skupova međunarodnog i nacionalnog značaja.

Svoje desetogodišnje pedagoško iskustvo sticala je radeći na Visokoj tehnološkoj školi strukovnih studija u Šapcu, gde je držala nastavu iz više predmeta u oblasti Inženjerske informatike, Algoritmi i programiranje, Baze podataka, Menadžment informacioni sistemi, Metodika informatičkog obrazovanja. Bila je mentor 57 odbranjenih diplomskih i završnih radova.

Njene oblasti naučnog interesovanja su: Internet tehnologije, Elektronsko obrazovanje, Elektronsko poslovanje, Objektno orjentisano programiranje – Java.