Šemsudin Plojović / Profesor na ITS-u

Već 16 godina aktivno učestvuje u nastavi na visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu (Univerzitet u Novom Pazaru, Megatrend univerzitet, Alfa BK univerzitet…) radeći na predmetima: Menadžment informacioni sistemi, Primenjena statistička analiza, Upravljenje proizvodnim procesima, Operacioni menadžment, Menadžment kvaliteta i Upravljanje projektima.

Magistrirao je 2004. godine na Univerzitetu BK sa temom iz oblasti primene IT-ja u malim i srednjim preduzećima. Svoju prvu doktorsku disertaciju je odbranio 2008. godine na istom univerzitetu iz oblasti primene informacionih sistema u elektronskom poslovanju, a drugu doktorsku disertaciju je odbranio 2009. godine na Univerzitetu Svetog Ćirila i Metodija u Skoplju iz oblasti statističke analize i ekonometrije.

U svojoj karijeri je biran u sva zvanja – od asistenta do redovnog profesora. Četiri godine je radio na poziciji šefa departmana, preko 10 godina je bio član senata univerziteta, a u nastavnom radu je gostujući profesor na univerzitetima u okruženju i šire. Autor je tri udžbenika i više od 100 naučnostručnih radova koji su preko 150 puta citirani. Bio je mentor u izradi dve doktorske disertacije. Član je uređivačkih odbora u brojnim časopisaima, a glavni je urednik časopisa „Socioeconomica”. Učestvovao je u brojnim naučnoistraživačkim projektima, a posebno iz oblasti primene IT-ja u povećanju konkurentnosti preduzeća.

Paralelno sa naučnoistraživačkim radom, aktivan je član šire društvene zajednice, gde treba istaći poziciju osnivača Centra za primenu novih i inovativnih tehnologija, kao i poziciju koordinatora Regionalnog inovacionog strartap centra Novi Pazar. U IT industriji već dugo upravlja projektima izrade i održavanja informacionih sistema koji se aktivno koriste u Srbiji i inostranstvu.