Miloljub Luković / Profesor na ITS-u

Dr Miloljub D. Luković diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Na ovom fakultetu je i odbranio magistarski rad 1993. godine pod nazivom „Sinteza, konstrukcije i analiza karakteristika ZnO varistora u debelom filmu”. Doktorsku tezu pod nazivom „Planarne debeloslojne integrisane LCV ćelije” odbranio je 2001. godine na istom fakultetu, na Katedri za mikroelektroniku, fizičku elektroniku i računarsku tehniku.

Ima više od 30 godina radnog iskustva u naučnoistraživačkoj i nastavnoj oblasti fizike, informatike, projektovanja informacionih sistema i računarske tehnike. Objavio je preko 100 naučnih radova i učestvovao na sedam projekata Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja iz oblasti informacionih tehnologija.

Biran je u sva naučna zvanja od istraživača saradnika do naučnog savetnika. Radio je kao profesor strukovnih studija na Visokoj strukovnoj školi za poslovne informatičare – Sirmijum u Sremskoj Mitrovici i kao vanredni profesor na osnovnim i master studijama na Fakultetu za kompjuterske nauke Univerziteta Megatrend u Beogradu.

Miloljub Luković je angažovan kao profesor na doktorskim studijama na Tehničkom fakultetu u Čačku. Bio je mentor ili komentor za pet doktorskih disertacija. Ima značajnu ulogu u radu sa studentima doktorskih studija, u eksperimentalnom i teorijskom delu, iz čega su proizašli mnogi naučni radovi.

Od 2005. do 2008. godine bio je član uređivačkog odbora za časopis NTB („Nauka, tehnika, bezbednost”), čiji je izdavač Institut bezbednosti, Beograd. Recenzirao je radove koji su objavljeni u međunarodnim časopisima: „Journal of Physics: Condensed Matter”, „Journal of Alloys and Compounds”, „Ceramics International”, „Materials Science and Engineering B”, „Nanotechnology”.