Milena Ilić / Profesorka na ITS-u

Po završetku osnovnih studija iz oblasti ekonomije, upisuje postdiplomske magistarske studije na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Magistarske studije završava 2007. godine sa prosečnom ocenom 9.87, a magistrira sa ocenom 10 na magistarskom ispitu. Naziv magistarske teze je Saradnja preduzeća u turizmu na realizaciji programa učestalih potrošača. Dobija zvanje magistar ekonomskih nauka.

Godine 2013. na istom univerzitetu odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Marketing funkcija javnih komunalnih preduzeća grada Beograda i time stekla zvanje doktora ekonomskih nauka.

Objavila je preko 50 naučnih radova iz oblasti ekonomije i organizacionih nauka u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima, monografijama i zbornicima međunarodnog i nacionalnog karaktera.

Učestvovala je na brojnim konferencijama i simpozijumima u zemlji i inostranstvu. Citirana je u domaćim i u nekoliko međunarodnih naučnih radova. Autor knjige iz oblasti marketinga u javnom sektoru. Redovni član Srpskog udruženja za marketing.

Pored pedagoškog rada, ima i 16 godina radnog iskustva u javnom sektoru. Naučne oblasti koje istražuje su: poslovna ekonomija, javni sektor, marketing, upravljanje kvalitetom, menadžment, zaštita potrošača u IT sektoru i drugo.