Hana Stefanović / Profesorka na ITS-u

Hana Stefanović diplomirala je 2002. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Elektronika, Telekomunikacije i Automatika, na odseku Automatika.

Magistrirala je 2007. god. na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu, smer Telekomunikacije, a doktorirala 2014. god. na istom fakultetu, čime je stekla naučno zvanje – Doktor tehničkih nauka, naučna oblast: Elektrotehnika i računarstvo.

Birana je u zvanje predavača za oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo 2012. god. na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, gde je prethodno radila kao stručni saradnik i asistent. Učestvovala u realizaciji više projekata finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Autor je ili koautor većeg broja radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima sa impakt faktorom, kao i velikog broja radova prezentovanih na konferencijama međunarodnog i nacionalnog značaja, zatim priručnika i praktikuma za veći broj predmeta iz oblasti računarstva i telekomunikacija.