Ana Đokić / Profesor na ITS-u

Diplomirala je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, smer Hidroenergetika. Na matičnom fakultetu je odbranila i magistarsku tezu pod nazivom “Analiza nestacionarnih režima rada vodovodnih sistema usled pojave hidrauličnog udara”, i time stekla zvanje magistra mašinskih nauka.

Svoju karijeru je započela u AD “Putevi” Užice, filijala Soči, gde je radila na poslovima projektovanja i koordinacije između projektanata i izvođača građevinskih radova.

Poseduje dugogodišnje iskustvo u prezentovanju, predavanju i podučavanju. Svoju profesorsku karijeru je započela u Mašinskoj školi “Radoje Marić” u Užicu, a nastavila u Mašinskoj školi “Radoje Dakić” u Beogradu, gde je predavala predmete iz oblasti programiranja CNC mašina, kao i informatičku grupu predmeta. Predaje predmet Računarska grafika i multimedija u Srednjoj školi za informacione tehnologije „ITHS“.

Autor je i koautor više stručnih radova objavljenih u domaćim stručnim časopisima.