Aleksandar Simović / Profesor na ITS-u

Dr Aleksandar Simović je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Model pametne biblioteke zasnovan na big data tehnologijama” na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. U doktorskoj disertaciji fokus istraživanja je na razvoju big data infrastrukture i servisa pametne biblioteke, koji omogućavaju inteligentno pretraživanje i preporučivanje bibliotečkog sadržaja. Rezultate rada na doktorskoj disertaciji objavio je u istaknutom međunarodnom časopisu na SCI listi u kategoriji M22 u oblasti informacionih nauka, kao i u više naučnih radova koji su saopšteni na više međunarodnih i domaćih skupova i konferencija.

Karijeru je započeo u privrednom sektoru. Predvodio je tim za održavanje dela informacionog sistema JAT-a od 2000. do 2003. godine, gde stiče značajno iskustvo u domenu informacionih sistema i računarskih mreža. Poslovni napredak nastavlјa u IT sektoru kao šef servisa i proizvodnje, gde uspešno vodi tim inženjera. Godine 2005. aktivno počinje sa izradom i implementacijom interaktivnih, dinamičkih web aplikacija i CMS rešenja za male i srednje kompanije i stiče značajno iskustvo u domenu informacionih tehnologija i elektronskog poslovanja.

Godine 2010. počinje rad u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu na predmetu Elektronska trgovina. Iste godine izrađuje elektronsku prodavnicu knjiga za školu, čiji je bio administrator i moderator do 2018. godine. Od 2011. godine poverava mu se nastava iz niza predmeta u oblasti informacionih sistema i elektronskog poslovanja. Kao koautor, publikovao je priručnike za laboratorijske vežbe iz predmeta: Elektronska trgovina, Elektronsko bankarstvo, Elektronsko poslovanje i Web dizajn.

Godine 2018. na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS u Beogradu počinje da predaje na predmetima: Napredni web dizajn i internet programerski alati, Marketing i internet marketing. Godine 2019. poverava mu se i nastava iz predmeta: Osnovi programiranja, Web programiranje, Analiza velikih podataka (Big data).